ŚCIERNIWO POMIEDZIOWE – INFORMACJA TECHNICZNA

Ścierniwo pomiedziowe produkowane jest z żużla pomiedziowego granulowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 11126-3/2000 (Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.Żużel pomiedziowy.)
Dopuszczone do dtosowania na podstawie ekspertyzy Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu z dnia 17.02.1988r.

1.Skład chemiczny ścierniwa (%)
SiO2 32,0 – 46,0
CaO 18,5 – 29,0
FeO 4,5 – 6,0
Al2O3 10,0 – 14,5
MgO 8,0 – 12,5
2.Zawartośc chlorków rozpuszczalnych w wodzie
Poniżej 0,025%
3.Zawartośc wolnej krzemionki
Poniżej 1%
4.Twardość
6 – 7 Mohs
5.Ciężar nasypowy
~1,65 Mg/m3
6.Kształt
Nieregularny ostrokrawędziowy
7.Chropowatość oczyszczonych powierzchni
30-80µm w zależności od średnicy dyszy i ciśnienia powietrza
8.Granulacja
0,4 – 2,8 mm